Algemene voorwaarden voor Het Blauwe Konijn

Illustrator

KVK nummer: 73503932

 

01. Toepassing algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle communicatie, totstandkoming, inhoud en nakoming van alle gesloten overeenkomsten tussen de opdrachtgever en de opdrachtnemer.

 

02. Offertes

De geldigheid van een offerte is 3 maanden tenzij anders vermeld in de offerte. Prijzen kunnen wijzigingen ondergaan door onvoorziene veranderingen in de werkzaamheden. Prijzen zijn in euro’s en exclusief BTW tenzij anders vermeld in de offerte. Tarieven in de offerte gelden niet automatisch voor opdrachten in de toekomst.

 

03. Schriftelijke bevestiging

Opdrachten dienen te allen tijde door de opdrachtgever schriftelijk te worden bevestigd. Indien de opdrachtgever desondanks mondeling instemt met de aanvang van het uitvoeren van de opdracht, zal de inhoud van de offerte als overeenkomst gelden. Nadere mondelinge afspraken en bedingen zijn enkel bindend indien deze schriftelijk zijn bevestigd door de opdrachtnemer.

 

04. Ontwerpfase

Bij aanvang van de opdracht zal worden aangegeven hoeveel verbeterrondes er beschikbaar zijn binnen de afgesproken prijs van de opdracht. Indien de opdrachtgever  meer verbeterrondes wenst tijdens de opdracht zal er, in gezamenlijk overleg, een meerprijs worden bepaald op basis van het gebruikelijke honorarium van de opdrachtnemer.

 

05. Wijzigingen/meerwerk, opzeggen en ontbinden van overeenkomst

 1. Bij meerwerk of uitloop ten gevolge van wijziging van de opdracht of wijziging van de briefing, zal in gezamenlijk overleg een meerprijs worden bepaald op basis van het gebruikelijke honorarium van de opdrachtnemer.

 2. Indien de opdrachtgever de overeenkomst opzegt, dient hij het honorarium en de gemaakte kosten van de tot dan toe verrichte werkzaamheden te betalen.

 3. Indien de opdrachtnemer de overeenkomst opzegt door tekortkomingen in het nakomen van de overeenkomst van de opdrachtgever, dient de opdrachtgever het honorarium en de gemaakte kosten van de tot dan toe verrichte werkzaamheden te betalen.

 4. Zowel de opdrachtgever als de opdrachtnemer hebben het recht de overeenkomst per direct geheel of gedeeltelijk te ontbinden in geval van faillissement of surseance van de andere partij.

 5. Indien de opdracht, om welke reden dan ook, voortijdig wordt beëindigd, is het de opdrachtgever niet (langer) toegestaan de hem ter beschikking gestelde ontwerpen en resultaten te gebruiken. En elke aan de opdrachtgever verstrekte licentie in het kader van de opdracht komt te vervallen.


 

06. Deadline

 1. Afspraken over (tussentijdse) deadlines voor zowel opdrachtgever als opdrachtnemer worden voor de start van de opdracht in gezamenlijk overleg vastgesteld en zal schriftelijk door de opdrachtnemer worden bevestigd.

 2. Vertraging van de opdracht door het niet halen van de deadline of late reacties van de opdrachtgever kunnen leiden tot een vertraging van de opdracht. De nieuwe deadline zal in gezamenlijk overleg worden bepaald en zal schriftelijk door de opdrachtnemer worden bevestigd. De opdrachtnemer is niet verantwoordelijk voor extra kosten van de opdrachtgever die veroorzaakt worden door het verzetten van de deadline.

 

07. Betalingsplicht

Betalingen dienen plaats te vinden binnen 30 dagen na factuurdatum. Indien de opdrachtgever de betalingsplicht verzuimt, dan is het hem niet toegestaan het werk te publiceren/ te vermenigvuldigen. De opdrachtnemer is vanaf het moment van betalingsverzuim rente verschuldigd aan de opdrachtnemer gelijk aan de wettelijke rente. Alle door de opdrachtnemer gemaakte kosten, zoals proceskosten en buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, daaronder begrepen de kosten voor juridische bijstand, deurwaarders en incassobureaus, gemaakt in verband met te late betalingen, komen ten laste van de opdrachtgever.

 

08. Onderzoek naar bestaan van rechten

Tenzij anders overeengekomen, zal de opdrachtnemer geen onderzoek doen naar het bestaan van rechten, waaronder octrooirechten, merkrechten, tekening- of modelrechten, auteursrechten, beschermingsvormen voor de opdrachtgever of portretrechten van derden, die zich voor kunnen doen binnen de opdracht. Enige kosten die voortkomen uit het breken van een bestaand recht zullen ten koste komen van de opdrachtgever.

 

09. Verstrekte materialen en gegevens

Opdrachtgever vrijwaart de opdrachtnemer van aanspraken met betrekking tot rechten van intellectuele eigendommen op door de opdrachtgever verstrekte materialen en/of gegevens die bij de uitvoering van de opdracht worden gebruikt.

10. Auteursrechthebbende en auteurswet

De opdrachtnemer garandeert dat geleverde resultaten door of voor haar is ontworpen en dat, indien er auteursrecht op het ontwerp rust, de opdrachtnemer over het werk beschikt als auteursrechthebbende en zij geldt als maker in de zin van de auteurswet.

 

11. Vertrouwelijkheid

Zowel opdrachtgever, opdrachtnemer en eventueel andere betrokken partijen zijn verplicht feiten en omstandigheden, die in het kader van de opdracht aan de andere partij ter kennis komen, vertrouwelijk te behandelen. Persoonsgegevens van betrokken partijen zullen, zonder schriftelijke toestemming, onder geen beding verspreid worden naar derden die niet betrokken zijn bij de uitvoering van de opdracht tenzij wettelijk verplicht.

12. Eigendomsrecht geleverde resultaten

Tenzij expliciet schriftelijk overeengekomen door de opdrachtnemer blijven gemaakte illustraties en resultaten het eigendom van de opdrachtnemer.

 

13. Auteursrecht en industriële eigendom geleverde resultaten

Tenzij expliciet schriftelijk overeengekomen door de opdrachtnemer, behoren alle uit de opdracht voortkomende rechten van intellectuele eigendom, waaronder het octrooirecht, het modelrecht en het auteursrecht, exclusief tot de opdrachtnemer.

 

14. Gebruik geleverde resultaten

 1. Gebruik en duur van gebruik van geleverde resultaten zal in gezamenlijk overleg worden besloten en schriftelijk worden bevestigd door de opdrachtnemer.

 2. Indien een opdrachtgever het geleverde resultaat vaker wil gebruiken dan schriftelijk is overeengekomen, waaronder extra herdrukken of materiaal of verkoop aan anderen, dan moet hiervoor contact opgenomen worden met de opdrachtnemer. Hiervoor zal in gezamenlijk overleg een passende vergoeding worden afgesproken welke schriftelijk door de opdrachtnemer zal worden bevestigd. De opdrachtnemer dient dit bedrag binnen 30 dagen te betalen.

 3. Indien het opgeleverde resultaat zonder schriftelijke toestemming van de opdrachtnemer vaker is gebruikt dan in de overeenkomst is afgesproken zal er sprake zijn van extra kosten zoals deze vooraf in de overeenkomst zou zijn bepaald, inclusief een boetebedrag van tenminste 10% van het factuurbedrag op basis van de hoeveelheid van het gebruik tot een maximum van 60% van het factuurbedrag.

 

15. Overdracht aan derden

Het overdragen van enig recht uit een gesloten overeenkomst tussen de opdrachtgever en opdrachtnemer mag niet worden overgedragen aan derden, met uitzondering van een overdracht van de gehele onderneming van de opdrachtgever of met schriftelijke goedkeuring van de opdrachtnemer.

 

16. Aansprakelijkheid

De opdrachtnemer kan niet aansprakelijk worden gesteld voor:

 1. fouten of tekortkomingen in het materiaal dat door de opdrachtgever is geleverd aan de opdrachtnemer.

 2. fouten of tekortkomingen van derde partijen die namens of door de opdrachtgever zijn ingeschakeld.

 3. misverstanden, fouten of tekortkomingen ten aanzien van de uitvoering van de overeenkomst indien deze hun aanleiding of oorzaak vinden in handelingen van de opdrachtgever, zoals het niet of niet tijdig aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens/materialen.

 4. gebreken in offertes van toeleveranciers of voor overschrijdingen van prijsopgaven van toeleveranciers.

 5. fouten of tekortkomingen in het ontwerp of de tekst/gegevens, indien de opdrachtgever hiervoor zijn goedkeuring heeft gegeven, dan wel in de gelegenheid is gesteld een controle uit te voeren en daar geen gebruik van heeft gemaakt.

 6. alle indirecte schade, waaronder ook vertraging in de normale gang van zaken in de onderneming van opdrachtgever, op enigerlei wijze verband houdend met, dan wel veroorzaakt door een fout in de uitvoering van de werkzaamheden door opdrachtnemer, behoudens opzet of grove schuld.

 7. voor beschadiging of tenietgaan van bescheiden en data in het algemeen en tijdens vervoer of tijdens verzending per post, ongeacht of het vervoer of de verzending geschiedt door of namens opdrachtgever, opdrachtnemer of derden.

 

17. Beperking aansprakelijkheid

Voor alle directe schade van opdrachtgever voortkomend uit een overeenkomst met de opdrachtnemer, direct verband houdend met, dan wel veroorzaakt door bewuste roekeloosheid of opzet van de opdrachtnemer met betrekking tot het uitvoeren van de opdracht, is de aansprakelijkheid van opdrachtnemer beperkt tot het factuurbedrag dat op het uitgevoerde gedeelte van de opdracht betrekking heeft.

 

De opdrachtnemer heeft altijd het recht, indien en zover mogelijk, de schade van opdrachtgever ongedaan te maken.

 

18. Vrijwaring voor aanspraken m.b.t. ontwerp

De opdrachtgever vrijwaart de opdrachtnemer voor alle aanspraken van derden komende uit de toepassingen of het gebruik van het geleverde resultaat van de opdracht.

 

19. Naamsvermelding

Tenzij het werk er zich niet voor leent, is het de opdrachtnemer te allen tijde toegestaan om haar naam op of bij het werk te (laten) vermelden of verwijderen.

Het is de opdrachtgever niet toegestaan om zonder schriftelijke toestemming het werk zonder naamsvermelding van de opdrachtnemer te verveelvoudigen of openbaar te maken tenzij dit expliciet vooraf is afgesproken in de overeenkomst van de opdracht.

 

20. Eigen promotie

De opdrachtnemer heeft, tenzij schriftelijk anders afgesproken, het recht om ontwerpen en resultaten van de opdracht te gebruiken in eigen publiciteit en promotie. Hierbij wel inachtneming van de vertrouwelijkheid, belangen en aanwezige inhoudelijke rechten van de opdrachtgever.

 

21. Wet DBA

Onderneming Het Blauwe Konijn werkt onder de volgende modelovereenkomsten:

 • Modelovereenkomst Illustratoren/ animatoren van de BNO, 6 september 2016 onder nummer 90616.58089-1 beoordeelde overeenkomst.

 • Modelovereenkomst illustratoren van kaartjes, posters,custom made kinder kunstwerken, geboortekaartjes, tegels en telefoonhoesjes (Nederlands Uitgeversverbond) – 7 Juni 2016, onder 91016.34914.1.0.D beoordeelde overeenkomst.

 

Op de overeenkomst tussen de opdrachtnemer en opdrachtgever is het Nederlands recht van toepassing. De rechter tot het kennisnemen van geschillen tussen de opdrachtgever en de opdrachtnemer is de bevoegde rechter in het rechtsgebied waar de opdrachtnemer is gevestigd, of de volgens de wet bevoegde rechter, dit ter keuze van de opdrachtnemer.